คู่มือการใช้งานระบบ PATACT ONLINE


"แจ้งเตือนการส่งรายงานประจำปี 2564" หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดส่งรายงานผ่านระบบ PAT ACT ONLINE ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 คู่มือการจัดส่งรายงานประจำปี https://blqs.dmsc.moph.go.th/PAT/ManaulReportPATACT.pdf